Wethouder Jaap Verkroost van Stichtse Vecht afgetreden

De Vreelandbode ontving onderstaand persbericht.

De fractie van het CDA uit Stichtse Vecht heeft vanavond tijdens de raadsvergadering aangekondigd zich met onmiddellijke ingang terug te trekken uit de coalitie. Wethouder Jaap Verkroost heeft daarop besloten, nu het CDA geen deel meer uit maakt van de coalitie in Stichtse Vecht, per direct terug te treden als wethouder.

De CDA fractie constateert dat er bij een ruime meerderheid van de raad geen steun meer is voor wethouder Verkroost als lid van het college van B&W. Vandaag is een feitenonderzoek openbaar gemaakt naar vermeende onrechtmatigheden in het bestuurlijk handelen in Stichtse Vecht. Wethouder Verkroost verklaarde hierover zelf reeds op 3 november jongstleden dat “ geconstateerd is dat ik verzuimd heb de lening te melden en niet voldoende gewogen heb of ik de lening had kunnen afsluiten, hetgeen de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.”
Wethouder Jaap Verkroost heeft vanavond besloten, nu het CDA geen deel meer uit maakt van de coalitie in Stichtse Vecht, per direct terug te treden als wethouder.

De overige coalitiepartijen in de raad van Stichtse Vecht, D66, VVD, Streekbelangen en CU-SGP, hebben aangegeven de keuze van zowel het CDA als de heer Verkroost te respecteren. Zij constateren dat het dossier rond het onderzoek daarmee gesloten is.

Het college van B&W betreurt het vertrek van de collega wethouder, maar heeft respect voor zijn besluit. Het college benadrukt de grote verdienste van de heer Verkroost voor de inwoners en samenleving van Stichtse Vecht en de voormalige gemeente Maarssen. “ Zo is het goede verloop van de transitie in het Sociaal Domein zeker te danken aan de inzet van Jaap Verkroost. Zijn aftreden is voor hem een persoonlijke tragedie. Wij wensen hem alle goeds in de toekomst.”

Raad en college van B&W van Stichtse Vecht beraden zich op de nu ontstane situatie.

De heer Verkroost was sinds de fusie van de gemeente Stichtse Vecht in januari 2011, wethouder van deze gemeente. Voor de fusie was Jaap Verkoost wethouder van de voormalige gemeente Maarssen.
In Stichtse Vecht was de heer Verkoost in de collegeperiode 2011-2014 onder meer verantwoordelijk voor het Wmo-beleid, wijken en kernenbeleid, jeugdzorg, welzijn en volksgezondheid. Sinds 2014 was Jaap Verkroost coördinerend portefeuillehouder voor het Sociaal Domein en voor het gebiedsgerichte werken. Hij behartigde verder de taken op het terrein van duurzaamheid en jeugdbeleid en was 1e locoburgemeester.