Verkiezingsdebat 6 maart 2014

IMG_4391Op 6 maart jl. organiseerde de Dorpsraad een politiek debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. De avond was enorm druk bezocht. De presentatie werd op ludieke wijze uitgevoerd door Erik Kuperus en Jan Corstjens. Tijdens de voorstelronde hadden de 12 politieke partijen de gelegenheid zich in één minuut voor te stellen en duidelijk te maken wat voor die partij de belangrijkste speerpunten zijn. Opvallend is dat bijna alle politieke partijen het behoud van de brugwachter noemen als belangrijk onderdeel van onze dorpskern.

De VVD noemde verder veiligheid, onderhoud openbare ruimte, goed en verantwoord financieel beleid en investering in handhaving.

Voor het CDA zijn de faciliteiten van het dorpshuis maar ook de burgers en vooral de mantelzorgers belangrijk om meer te ondersteunen.

Maarssen 2000 wil graag meer zorg naar de behoefte van de burgers, veilige schoolomgeving, eerbied voor natuur en ondernemers vrijheid.

PvdA wil zich richten op gebiedsgericht en wijkgericht werken Een prettige en veilige leefomgeving, goed onderwijs, openbaar vervoer, een dorpshuis, zijn essentiële elementen voor Vreeland, de voorzieningen dichtbij.

D66 wil de betrokkenheid gebruiken. Referendum verordening en handtekeningen inzamelen om plannen te realiseren.

SGP wil meer omzien naar elkaar, met elkaar, voor elkaar.

Streekbelangen vindt de saamhorigheid belangrijk. Noemt een florerende Dorpsraad, die weet wat leeft. Volgens SGP zou de Dorpsraad een eigen verantwoordelijkheid en eigen budget moeten hebben.

Groen Links noemt de ouderenzorg, ’t Kampje in Loenen.

Stichtse Vecht Beweegt gaat voor het behoud van voorzieningen en is voor een open bestuur.

Het Vechtse Verbond maakt zich hard voor onder andere het openbaar vervoer, strooibeleid schoolroutes.

Frank van Liempdt Lokaal Liberaal noemt zich een inwonerspartij, een denktank met een grote achterban.

Duurzaam Stichtse Vecht verwijst naar de andere kleine kernen zoals Nieuwersluis, om de knelpunten te delen en van elkaar te leren over oa duurzaamheid.

Na de voorstelronde werden de vertegenwoordigers van de partijen door Erik geconfronteerd met uitdagende stellingen. Zoals “Er moet een overkapping komen bij de bushalte”: van Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond mag de overkapping er komen, maar Stichtse Vecht Beweegt vindt Vreeland van zichzelf al verwarmend genoeg waardoor dat overbodig zou zijn. “Er moeten snel 26 sociale woningen komen”: Maarssen 2000 weet te vertellen dat de gemeente subsidie mis loopt als er geen sociale woningen komen. D66 vindt dat dat ook elders in de gemeente zou kunnen, dat het niet per se in Vreeland hoeft. Groen Links en Frank van Liempdt melden de wettelijke plicht dat minimaal 30% van de woningen uit sociale woningbouw moet bestaan.

IMG_4403En dan barst de discussie over de brug los (tussen 7.30 en 09.00 uur is er een doorgangsverbod) en het voortbestaan van de functie van de brugwachter. Zo vindt CDA dat er geen paaltje moet komen tijdens het doorgangsverbod maar dat het veiliger is om het open te laten. Maarssen 2000 vindt dat de bewoners het zelf moeten bepalen en de VVD wil graag investeren in handhaving en het verbod houden. Het Vechtse Verbond ziet het als enige verbinding in het dorp en Groen Links stimuleert juist dat mensen de fiets of de benenwagen pakken.
Dat de brugwachter moet blijven, staat als een paal boven water voor iedere partij, maar met welke aanvullende functies valt nog over te discussiëren.

De wens voor een aquaduct op de N201 komt ook aan bod. Maar dat is een kwestie voor de provincie en voorlopig zijn daar geen financiële middelen voor.

De snelheid op de vecht zou kunnen worden beïnvloed door een snelheidmeter / smiley’s met weergave van de snelheid te plaatsen. PvdA en CDA lijken het goed om mensen er op die manier op te attenderen. Stichtse Vecht Beweegt vindt dat er belangrijkere zaken zijn binnen de gemeente.

De stelling “Spookhuisje moet opgeknapt en overgedragen aan de gemeenschap” wordt ook gemengd beantwoord. Het Vechtse Verbond is voor omdat dit historische monumentje behouden moet worden. VVD stelt voor om het eerst over te dragen en de gemeenschap het zelf te laten opknappen. Groen Links zegt dat het een plicht van de overheid is om een dergelijk gebouwtje te onderhouden. Duurzaam Stichtse Vecht is het met de VVD eens en vindt het een plicht van gemeenschap zelf.

Er wordt weer druk gediscussieerd over de stelling “Ideeën moeten binnen 8 weken in afgehandeld worden door gemeente”. Iedereen is het er over eens dat de ambtelijke organisatie nogal eens vertraging oplevert. Het crossbaantje wordt als voorbeeld genoemd dat het buiten de procedures om wel even snel geregeld kan worden. Ideeën moeten serieus genomen worden en er moet duidelijkheid zijn voor de burger.

De stelling “Greif moet weg” zorgt voor wat reuring in de zaal. Het Vechtse Verbond vindt dat een kantoorfunctie van Grief hier beter past dan de huidige fabriek en zegt dat deze niet meer past in ons dorp. Alle andere partijen zijn van mening dat de stelling te kort door de bocht is en je niet zo maar kan zeggen dat Greif weg moet.

Het idee voor een passantensteiger wordt hartelijk ontvangen, mits het past in de huidige setting. Het zou de dorpskern levendig houden en bezoekers in de zomer aantrekken, aldus CDA.

Tijdens de pauze konden de bewoners zelf hun vraag neerleggen bij de presentatoren die na de pauze gesteld werden aan de vertegenwoordigers van de partijen.

IMG_4401Vraag 1) aan Streekbelangen
Laten we bruggeld heffen, zo betaalt het aquaduct zichzelf terug.
Antwoord: Dit is geen oplossing, het aquaduct moet op een andere manier gefinancierd worden, niet door middel van bruggeld.
Het Vechtse Verbond reageert: 3 brugwachters erbij met ieder een eigen klompje!

Vraag 2) aan Stichtse Vecht Beweegt
Het verbaast mij dat iedereen tegen verplaatsing Greif is, weet je wel wat er gebeurd bij Greif, hoe gevaarlijk het is, besef je wel wat de risico’s zijn.
Antwoord: Ja, er wordt al jaren naar gekeken. Er zijn afspraken met Greif, de vergunning voor uitbreiding is misschien te makkelijk geven, maar om dat te zeggen dat Greif weg moet, gaat te ver. Een reactie van een Vreelander in de zaal: Greif is een wezenlijk onderdeel van het dorp. Ja, er is verkeersoverlast en stankoverlast. Maar daar zijn andere genuanceerdere oplossingen voor.
Groen Links oppert: meer vervoer over het water, dat is veiliger.

Vraag 3) aan VVD
Wat kan de gemeente betekenen voor werk en inkomen?
Antwoord: Economie bevorderen, kavels creëren waar bedrijven zich kunnen vestigen. Bedrijven laten vestigen, en daardoor een betere detailhandel.
PvdA reageert: de plannen worden gepresenteerd door VVD, maar daar is afgelopen jaren weinig van gerealiseerd. PvdA verwijst naar hun 7 punten plan op hun website.
VVD: het PvdA plan levert helemaal niets op, 0 banen.

Vraag 4) aan CDA
Wat doen politici om buiten werktijd concreet om contact te hebben met de burgers?
Antwoord: CDA heeft een website met telefoonnummers. Maar er moet ook bestuurd worden.
Stichtse Vecht Beweegt reageert: wij zijn maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar in een vast kantoor. De lijsttrekker van SGP is vrijwilliger bij de voedselbank, waardoor hij dicht bij de burger staat.
Het Vechtse Verbond: je kunt naar de mensen toe gaan.

Vraag 5) aan Maarssen 2000
Er is financieel zwaar weer op komst, waar ga je op bezuinigen?
Antwoord: Wat wordt als eerste geschrapt, niet op de WMO of op de minima maar wel op het inhuren van externen. Daarnaast het schrappen van dure lunches en diners.

Vraag 6) aan Het Vechtse Verbond
In 2015 gaan de zorgtaken naar de gemeente, hoe gaat de gemeente om met de zorgtaken?
Antwoord: In samenwerking met Wijdemeren en Weesp, op grotere schaal zorg inkopen waardoor de kosten beter beheerst worden.
Reactie uit de zaal: Taken komen er bij, bijvoorbeeld jeugdzorg. Hoe gaat dit in de dorpskernen geregeld worden?
Antwoord: Ook door gezamenlijk groter in te kopen.
Groen Links: begrijpt deze zorg, verwacht niet dat de gemeente het op orde heeft. Ze ziet niet dat het goed is om samen te werken.
D66: samenwerking is juist belangrijk. Op die manier gaan we over ons eigen geld.
Duurzaam Stichtse Vecht: Geef wijkteams een extra functie, signaalfunctie.

Vraag 7) aan D66
Hoe organiseren partijen lokale input en zijn er voldoende kandidaten uit de kleine kernen?
D66 heeft dat, op die manier hou je feeling met de burgers.

Vraag 8) aan PvdA
Waar ga je op bezuinigen?
Antwoord: Door slimmer te werken, beperking van inhuur externen, goed processen doorkijken, besteding aan voorzieningen.
VVD reageert: bezuinigingen zijn in grote mate ingevuld afgelopen jaren, er is reeds bezuinigd op extern personeel. Door onze inzet de afgelopen jaren zijn we goed voorbereid op toekomstige bezuinigen.
Groen Links: er is inderdaad veel bezuinigd, maar het resultaat is slecht. De bezuinigingen zijn ten koste gegaan van sociale samenhang. Groen Links wil duurzame ontwikkeling.

Vraag 9) aan Frank van Liempdt
Lasten verzwaring?
Antwoord: Geen lastenverhoging, dat is een belofte!
SGP wil proberen om kosten te verlagen, ook door vermindering van inhuur van externen.
Een reactie uit de zaal: het kan wel eens heel efficiënt zijn om juist externe mensen in te huren.
Maarssen 2000 reageert: alleen benodigde externen inhuren.

Vraag 10) aan SGP
Er bestaat beplanting die fijnstof opvangen, is dat wat voor langs de N201 bij de school?
Antwoord: Ja

Vraag 11) aan Duurzaam Stichtse Vecht.
Maximale snelheid in buitengebeid van 60km/u naar 30km/u?
Antwoord: Van 60 naar 30 is niet een realistische verlaging. Maar de verkeersveiligheid en milieu is belangrijk. Als het werkelijk gevaarlijk is, zal de maximum snelheid zeker verlaagd kunnen worden.

Vraag 12) Algemeen
Met betrekking tot economie en werkgelegenheid, VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar.
Wat gaan de partijen doen om de samenwerking te stimuleren?
Antwoord: VVD, er zitten accentverschillen in. Gemeenteraad moet toch samenwerken.
PvdA, ons doel is hetzelfde, meer werkgelegenheid.

IMG_4405Presentatoren Erik en Jan hebben hun uiterste best gedaan om de deelnemers concrete uitspraken te ontlokken maar dat valt niet altijd mee. Het blijft tenslotte politiek.

Met dank aan alle politieke partijen, Erik Kuperus en Jan Corstjens!