Stemwijzer N201

Wat willen de partijen voor de Provinciale Staten verkiezingen van aanstaande woensdag met de N201? De Statenleden die je woensdag kan kiezen bepalen uiteindelijk de toekomst van de weg. Dus deze verkiezingen zijn hét moment om met je stem invloed te hebben op de plannen voor de N201! Daarom hebben we een mini-stemwijzer gemaakt. We hebben alle partijen benaderd met een aantal vragen over hun standpunten over de problemen en oplossingen voor de weg. Vier partijen reageerden. 

D66

“D66 ziet in de N201 een weg die een prachtig deel van onze provincie verbindt, een belangrijke ontsluitingsweg voor inwoners en een economische route. Het is ook een van de provinciale wegen met de meeste vertraging. Dat betekent niet dat wij die weg zomaar willen verbreden. Daarom hebben wij gekozen voor de variant die wel knelpunten oplost, maar niet klakkeloos de weg verbreedt.

De weg loopt door natuurrijk landschap en dicht langs vele kernen en D66 heeft daarom altijd ingezet op een oplossing die niet zomaar de weg verbreed naar 2×2. D66 kijkt altijd eerst naar andere oplossingen alvorens er verbreed zou moeten worden, zoals het verbeteren van de fietspaden en openbaar vervoer langs de route, waaronder station Loenersloot of het (op langere termijn) verlengen van de lightrail vanuit Uithoorn naar Abcoude. Maar ook ‘smart mobility’ oplossingen en afspraken met werkgevers over reistijden kunnen de druk wellicht wegnemen.
Dat neemt niet weg dat er op de route knelpunten zijn waar we naar moeten kijken. Bijvoorbeeld de aansluiting op de A2, de aansluiting op de N402 naar Loenen en Breukelen en het kruispunt met Hofland in Mijdrecht.

Het verbreden van de N201 tussen Vreeland en de A2 is volgens D66 niet aan de orde. Want een verbreding lost niet zo maar een knelpunt op. Als de aansluiting op de A2 niet verbetert, zorgt het alleen maar voor 2 rijen auto’s die bij Loenersloot staan uit te stoten. En als de aansluiting wel verbeterd wordt, is verbreding waarschijnlijk helemaal niet nodig.
En daar waar 60 km/uur wordt gereden, vanwege de leefbaarheid, blijft dat uiteraard zo.

D66 wil dat inwoners van de kernen mee kunnen doen aan ontwerpateliers, en dat de inbreng van diverse partijen (natuur, historie e.d.) meegenomen wordt in de verdere uitwerking. Zodat een definitieve uitwerking op een zo hoog mogelijke steun kan rekenen van alle betrokken partijen.”

50 Plus

“De N201 is, vooral tijdens de spitsen, een drukke weg. Dit heeft ook deels te maken met het feit dat de A2, nadat er van 2 x 4 rijstroken naar 2 x 5 stroken werd opgeschaald, er onvoldoende aanpassingen werden gedaan aan de op- en afritten.
50PLUS is blij dat voor variant 3 is gekozen, waarbij geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur nodig is. Bij kruisingen is een betere profilering van het wegdek voor meer doorstroming belangrijk. Tijdens de Statenvergadering heeft de Gedeputeerde, op navraag van Mieke Hoek, toegezegd dat in denkrichting 3 geen tweede kanaalbrug is opgenomen. Leefbaarheid en zorg voor de natuur zijn heel belangrijk. Terecht zijn inwoners, dorpsraden, milieu- en natuurorganisaties in hun pen geklommen om het schrikbeeld van een extra rondweg van Amsterdam af te wenden.

Bij de planvorming en informatie lopende het proces van ontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden, dienen de bewoners van het gebied zeer nauw betrokken te worden. Het is immers hun leefgebied! 50PLUS pleit voor vergroting van de mogelijkheden voor openbaar vervoer, de fiets en dat er extra acties voor lucht, geluid en natuur in de uitwerking worden meegenomen. 50PLUS heeft gevraagd nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor realisatie van een aquaduct in de N201 onder de Vecht door bij Vreeland.”

Groen Links

“Wij vinden het belangrijk om knelpunten rond de N201 zoveel mogelijk op te lossen, maar wij zijn geen voorstander van nog meer asfalt. De ervaring leert namelijk dat meer asfalt ook meer verkeer aantrekt en dan ontstaat op termijn hetzelfde problemen, maar dan twee banen breed. Daarbij past een soort A201 ook helemaal niet in het gebied. GroenLinks zet daarom allereerst in op maatregelen die minder kosten, maar wel een groot effect hebben op de leefbaarheid in het gebied. Zoals beter openbaar vervoer, goede fietspaden en bijvoorbeeld een verlaging van de maximumsnelheid. Er hoeft namelijk maar een beetje minder autoverkeer te rijden om veel van de problemen die men nu ervaart op te lossen.

Het voorstel voor denkrichting 3, het oplossen van knelpunten, is recent aangenomen. GroenLinks heeft dit geamendeerd, waarbij wij het college van Gedeputeerde Staten de opdracht hebben gegeven om alle mogelijke maatregelen nog eens goed door te rekenen als het gaat om de kosten enerzijds, en het effect op bereikbaarheid, gezonde lucht, geluid, natuur en klimaat anderzijds. De adviesbureaus Twijnstra Gudde en Decisio hebben namelijk geadviseerd om eerst kleinere en goedkopere maatregelen te nemen die goed passen bij het gebied en terughoudend te zijn met grote ingrepen. Dat sluit aan op onze visie. We denken dan bijvoorbeeld aan beter openbaar vervoer, betere fietsverbindingen, afspraken met werkgevers en het slimmer combineren van vervoerswijzen.

Leefbaarheid en natuur zijn voor GroenLinks het hoofduitgangspunt. Daarbij vinden wij bereikbaarheid ook belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van een gezonde leefomgeving. GroenLinks zet dan ook in op gezonde lucht, minder geluidsoverlast en bescherming van natuur. GroenLinks vindt dat inwoners goed betrokken moeten worden en mee moeten kunnen praten over de verschillende mogelijkheden. Dat is in het voortraject ook gebeurd, maar niet iedereen was daarbij aangehaakt. Inwoners hebben echter niet alleen een rol in het meepraten, maar ook in de dagelijkse praktijk: kies vaker voor de elektrische fiets, reis meer samen en kies wanneer mogelijk het openbaar vervoer. Er moeten wat GroenLinks betreft sowieso investeringen gedaan worden in het openbaar vervoer en de fiets, maar de rest ligt in principe nog open. Waarbij meer asfalt beslist niet onze voorkeur heeft.”

De VVD

“De N201 is al jaren een van de grootste verkeersknelpunten van de provincie. Daar hebben omwonenden en andere weggebruikers last van, dus we zijn blij zijn dat we met dit besluit een stapje dichter bij het oplossen van het probleem zijn gekomen. De VVD wil dat Stichtse Vecht en de Ronde Venen voor de inwoners van deze gemeenten goed bereikbaar blijft. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer en de fiets. Daar speelt de N201 een belangrijke rol bij. De doorstroming laat nu te wensen over en de VVD in de provincie wil daar graag wat aan doen. Op 18 februari heeft de VVD-fractie in de provincie haar voorkeur uitgesproken voor denkrichting drie. Deze denkrichting gaat niet uit van verbreding van de N201, maar van het gericht aanpakken van de punten waar het verkeer op dit moment stagneert. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een aansluiting van meer opstelstroken wordt voorzien waardoor de afwikkeling ter plaatse vlotter gaat.

De N201 loopt door een mooi, maar ook kwetsbaar gebied. Het is een uitdaging om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen en tegelijkertijd de omgevingskwaliteiten als rust, uitzicht en frisse lucht te behouden. Dat vindt de VVD, met de inwoners van Stichtse Vecht en de Ronde Venen erg belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat de denkrichting die de provincie recent heeft gekozen leidt tot een plan waarin aan verkeersdoorstroming én omgevingskwaliteiten recht wordt gedaan. Actieve participatie van omwonenden is erg belangrijk en is één van de uitgangspunten voor een gedragen plan. Er is over de denkrichtingen voor de N201 al actief meegedacht door diverse belanghebbenden en de VVD wil dat dit een goed vervolg krijgt in de verdere uitwerking van de plannen.

Er moeten nog veel belangrijke keuzes gemaakt worden ten aanzien van de N201. Wat de VVD betreft is het doel van de aanpak van deze weg dat er minder oponthoud komt voor inwoners van gemeenten die aan en rond de N201 liggen. Wij willen beslist niet dat dit een alternatief wordt voor verkeer dat ook de snelwegen kan nemen. De snelheid wordt ook niet verhoogd. Dat zou het gebied en de inwoners niet ten goede komen. Daarbij willen wij onze provinciale middelen voor mobiliteit zinvol besteden en dat betekent voor de N201 dat gericht geïnvesteerd wordt in de belangrijkste knelpunten met oog voor de omgeving.”

Het CDA

“De N201 staat al lang op de agenda en heeft van het CDA ook altijd grote aandacht gekregen. Onlangs heeft Provinciale Staten met instemming van het CDA een besluit genomen om voorkeursvariant 3 te gaan onderzoeken. Wij zijn positief dat er een voorstel met een duidelijke denkrichting ligt. De knelpunten op de N201 moeten inderdaad worden aangepakt. Verlengen van de afrit Vinkeveen, betere doorstroming op de brug bij Loenersloot en aanpassing van de verkeerslichten zouden een goede stap kunnen zijn naar betere bereikbaarheid zijn. Draagvlak onder de bevolking is belangrijk. Het CDA wil dat de stem van bewoners bij het oplossen van dit soort knelpunten gehoord wordt. Het aanpakken van de knelpunten op de N201 doen we verantwoord en met oog voor de natuur, want voor ons staat de kwaliteit van de leefomgeving voorop.”