Redactiestatuut Vreelandbode

De Vreelandbode bevat nieuws en wetenswaardigheden met betrekking tot Vreeland, zijn bewoners, zijn activiteiten, de nabije omgeving en gemeenteberichten die betrekking hebben op Vreeland.
De Vreelandbode levert daarmee een positieve en verbindende bijdrage aan het dorpsleven.

De berichtgeving houdt zich – zo ver als mogelijk – aan de feiten. De redactie onthoudt zich van opinievorming en persoonlijke meningen. Journalistieke neutraliteit ligt aan de basis.

De medewerkers van de Vreelandbode waken voor belangenverstrengeling. De Vreelandbode wordt niet ingezet voor het persoonlijk belang.

Rol Dorpsraad
De Vreelandbode geeft de Dorpsraad ruimte om wat er in het dorp leeft te benoemen en te publiceren.

Organisatie
De redactieleden kunnen onderling een taakverdeling afspreken maar zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de inhoud van de dorpskrant. De eindredacteur draagt nieuwsfeiten aan en redigeert teksten. In ons geval kunnen meerdere redacteuren deze taak op zich nemen.

De voorzitter van de redactie leidt de vergadering en verdeelt maandelijks de taken. De voorzitter bewaakt ook bovengenoemde doelstellingen.

Financiering
De medewerkers werken op vrijwillige basis. De Vreelandbode wordt gefinancierd uit advertentie-inkomsten. Bij overschot op de balans wordt gezamenlijk besloten hoe dit bedrag te besteden.

Weigering artikelen, ingezonden brieven en advertenties
De redactie van de Vreelandbode houdt zich het recht voor artikelen en/of advertenties te weigeren die in strijd zijn met de doelstelling, dan wel in strijd met goede zeden of aanzetten tot haat. Wanneer ingezonden brieven een tegenstelling oproepen, kan wederhoor worden toegepast. Of er kan besloten worden deze brief – indien de inhoud van de brief in strijd is met de eerder genoemde uitgangspunten van de Vreelandbode – niet te plaatsen. De schrijver in kwestie zal dan op de hoogte worden gebracht.

Website Vreelandbode
Voor de website gelden dezelfde uitgangspunten als hierboven benoemd.
De redactie – de beheerder van de site – houdt zich het recht voor posts die in strijd zijn met de doelstelling te verwijderen.

Foto’s personen
De redactie betracht alle mogelijke zorgvuldigheid bij het afbeelden van foto’s waar personen op staan. Foto’s genomen in openbare ruimtes mogen wettelijk gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de afgebeelde personen. Voor schoolfoto’s wordt contact onderhouden met de school en/of ouders. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@vreelandbode.nl.